• Nguyễn thi Mắt Nâu

    LẬT TRANG SÁCH CŨ

    (Nguyễn thị Mắt Nâu)         LẬT TRANG SÁCH CŨ,    bao giờ cũng là một hoài niệm  đẹp,  dễ làm tâm hồn chúng ta chùng lại. …  Và  Lật Trang Sách Cũ  của tác giả Lê Nguyễn NGa  đã thật lênh đênh vì biến cố  toàn cầu Covid-19…       Mãi đến 26 tháng 6/2022 mới được nhón Nhân Văn Nghệ Thuật…