Lê Nguyễn Nga

Nhớ Ngày Quân Lực    

Nhớ Ngày Quân Lực    

Nhớ những ngày xưa nhớ nước non  

Vào Ngày Quân Lực kết lòng son   

Quân dân liên kết tình thương mến  

Nhớ mãi chiến y đẹp thuở còn     

Tung cánh chim bằng, tuôn kiếm báu   

Xuất quân vung kiếm diệt câm hờn    

Phù nhà cứu nước, tình quê thắm   

Giữ nước, diệt gian khí tiết tròn.  

Lê Nguyễn Nga – 2024

Kỷ niệm 19 tháng 6 Ngày Quân Lực VNCH