Lê Nguyễn Nga

MỪNG LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ 4th of July  

MỪNG LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ 4th of July  

Cuộc chiến Bắc Nam khởi ngọn cờ                                             

Bắc Nam giao chiến máu đào rơi   

Đấu tranh vững chí giành độc lập 

Binh súng oai hùng trận chiến khơi 

*

Chế độ thuộc địa khắp các nơi 

Anh Hoàng oai khiếp súng vang trời 

Dân tình oan ức nên vùng dậy 

Chống lại triều đình Anh Quốc thôi 

*

Chế độ thuộc địa kết thúc rồi 

Dẹp cờ Anh Quốc bỏ đi thôi  

Từ nay độc lập mười ba states

Lá cờ sao sọc bay khắp nơi 

*

Mừng vui độc lập mình phải nhớ 

Xương máu anh hùng cuộc chiến xưa  

Cho ta vui sống trong vinh hiển 

Đất nước Hoa Kỳ, oai dũng thừa .

Lê Nguyễn  Nga

 4th of JULY,  2024