Lê Nguyễn Nga,  Văn Thơ

QUYẾT  PHẤT  CỜ

    
 
 
Lịch đến tháng tư vẫn nhớ đời 
Ba mươi, ngày mất Việt Nam tôi
Căm hờn Cộng Sản quân gian ác   
Mất nước thay đời sống nổi trôi.    
 
Quê hương chim đắm trong gian dối 
Cuộc chiến đão lừa được thế thôi  
Lòng dân than oán bao gian khó 
Nước Việt đau thương  suốt cả đời.
 
Vận nước xoay chiều lại đến thôi 
Đau lòng quân Cộng cướp quê rồi 
Sa cơ uất chí đêm ngày nhớ        
Nuốt hận non sông quyết phất cờ.
 
Lê Nguyễn  Nga
  tháng  4, 2022