Tha Nhân,  THO

THANKSGIVING: TẠ ƠN

THANKSGIVING: TẠ ƠN

T ạ ơn tất cả mọi người

H ồng ân Đức Phật dạy đời trầm luân

A n cư xứ Mỹ thập phần

N gười ta thật sự rất cần thương nhau

K hai tâm bố thí cho mau

S ẻ chia những nỗi đớn đau với đời

G ửi nhau hỉ xả nụ cười

Í t nhiều gắng giúp những người xung quanh

V inh danh chiến sĩ đấu tranh

Í t ra họ đã hy sinh phận mình

N hư ta đối xử chân tình

G iữ cho thế giới hòa bình mới hay!!

Tha Nhân cảm tác, Camthành (Nhân lễ Tạ Ơn) 2013