Văn Thơ

GS.TS. Trần Văn Khê phát biểu về độc đáo ca trù và sáng tạo hát thơ (2002)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *