Văn Thơ

GS.TS. Trần Văn Khê phát biểu về độc đáo ca trù và sáng tạo hát thơ (2002)