Văn Thơ

Đọc thơ Avers mà nhớ chút Tự Lực Văn Đoàn…