Âm nhạc

GÓC VẮNG (Thơ Lưu Nguyễn Đạt – Nhạc Lê Thu Hiền)