Âm nhạc

a-si-do, hòa âm phối khí, nhạc khí Tây phương vv…).