• Phạm Anh Dũng,  Video

    Mẹ Vàng Úa

      “…Cảm ơn anh Phạm Anh Dũng đã viết ca khúc về Mẹ Vàng Úa rất xúc động!   Nếu anh bằng lòng  tôi xin trích một đoạn ca từ trong ca khúc Mẹ Vàng Úa để đưa vào sách của tôi.  Tính độc đáo của ca từ ở ý, là: Xa cách Mẹ lâu ngày trở về quê hương chỉ…